Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 4614/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 3
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4614 /QĐ-UBND Long An, ngày 24 tháng 5 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
/Uploads/4044/files/L%e1%bb%9bp%203_4614_Q%c4%90-UBND_24-05-2022_QD%20ph%c3%aa%20duy%e1%bb%87t%20danh%20m%e1%bb%a5c%20s%c3%a1ch%20gi%c3%a1o%20khoa%20l%e1%bb%9bp%203_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Rạch Núi
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An